ความร่วมมือหน่วยงานในประเทศ ของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ความร่วมมือหน่วยงานในประเทศ

1. คณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

5. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC).ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu