โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) ปี 64

โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (COE64)

1. แนวปฏิบัติ COE 64 (MSRC) Link Download 

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ CoE64 ผลิตผลงานทางวิชาการ Link Download 

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ CoE64 มุ่งเป้า TRL Link Download 

4. แนวทางการใช้เงิน CoE64 (ภาพรวม) Link Download 

5. แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุผ่านศูนย์ฯ Link Download 

6. เอกสารแนวปฏิบัติค่าเดินทาง Link Download 

7. เอกสารแนวปฏิบัติค่าทำงานล่วงเวลา Link Download 

8. เอกสารแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ค่าเลี้ยงอาหาร อาหารว่าง และค่าเลี้ยงรับรอง ในการจัดประชุม Link Download 

9. แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) Link Download 

10. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Link Download 

11. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จสูญหาย Link Download 

12. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Link Download 

13. แบบฟอร์มรายงานการเงินโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ Link Download 

14. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ CoE 64 Link Download 

การออกใบเสร็จรับเงินของโครงการ

ภาษาไทยชื่อ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ภาษาอังกฤษName : Center of Excellence in Materials Science and Technology

Address : Faculty of Science, Chiang Mai University, 239 Huaykaew Rd, Tambon Su Thep, AmphoeMueang

Chiang Mai Chiang Mai 50200

ใบเสร็จรับเงิน ให้ลงวันที่ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

หรืออาจจะมีการขยายเวลา 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานโครงการและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาแล้ว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0994000423179

 

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu