โครงการ Global Partnership

โครงการ Global Partnership ปี2564

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแผนงานเครือข่ายขั้นแนวหน้าระดับโลกเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยด้านวัสดุศาสตร์
ภายใต้แผนงานสำคัญ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2564   จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เป็นเงินทั้งสิ้น 19,856,100 บาท
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564)


ดาวโหลดแบบฟอร์ม

1. แนวปฏิบัติ โครงการ Global Partnership Link Download

2. แนวทางการใช้เงิน โครงการ Global Partnership Link Download

3. ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าฯ GP64 Link Download

4. ใบสำคัญรับเงิน Link Download

5. แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสด Link Download

6. แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) Download

7. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Download

8. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จสูญหาย Download

9. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Download

 

การออกใบเสร็จรับเงินของโครงการ

ภาษาไทยชื่อ:  โครงการเครือข่ายขั้นแนวหน้าระดับโลกฯ ด้านวัสดุศาสตร์ (B16F640001)

ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 

ภาษาอังกฤษName: Frontier Global Partnership in Materials Science (B16F640001)

Address: Faculty of Science, Chiang Mai University, 239 Huaykaew Rd, TambonSuThep, AmphoeMueang Chiang Mai,

Chiang Mai 50200

ใบเสร็จรับเงิน ให้ลงวันที่ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0994000423179

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu