บุคลากร : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ดร. สมชาย ทองเต็ม

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมชาย ทองเต็ม
Email: schthongtem@yahoo.com
รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์
Email: sphanichphant@gmail.com
อาจารย์ ดร. โรเบิร์ต มอลลอย

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
อาจารย์ ดร. โรเบิร์ต มอลลอย
Email: bob.chiangmai@gmail.com