แบบฟอร์มการเงิน

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการไปนำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศจากเงินทุนวิจัย

1. ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการไปนำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศจากเงินทุนวิจัย Link Download 

 

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง

1. แนวปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน Link Download 

2. ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน Link Download 

3. เอกสารอัตราค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ หมายเลข 1 Link Download 

      3.1 เอกสารเบิกค่าเดินทางหมายเลข 1 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงาน Link Download 

      3.2 เอกสารเบิกค่าเดินทางหมายเลข 2 ต.ย.ขออนุมัติใช้งบประมาณในการเดินทาง(นักวิจัย) Link Download 

      3.3 เอกสารเบิกค่าเดินทางหมายเลข 3 ต.ย.ขออนุมัติใช้งบประมาณในการเดินทาง (นักศึกษา) Link Download 

      3.4 เอกสารเบิกค่าเดินทางหมายเลข 4 บันทึกปะหน้าขอเบิกค่าเดินทาง Link Download 

      3.5 เอกสารเบิกค่าเดินทางหมายเลข 5 ส่วนที่ 1 ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Link Download 

      3.6 เอกสารเบิกค่าเดินทางหมายเลข 6 ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่ายเงินในการเดินทาง Link Download 

      3.7 เอกสารเบิกค่าเดินทางหมายเลข 7 ใบรับรองแทนใบเสร็จ Link Download 

 

เกณฑ์ค่าอาหาร อาหารว่างเลี้ยงรับรอง

1. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย ค่าเลี้ยงอาหาร อาหารว่าง และค่าเลี้ยงรับรอง ในการจัดประชุม Link Download 

2. เอกสารประกาศคณะวิทย์ฯ หมายเลข 1 Link Download 

 

แบบฟอร์มการเบิกค่าล่วงเวลา OT

ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ OT Link Download 

1. เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลาหมายเลข 1 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา Link Download 

2. เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลา 1 รายละเอียด(แนบกับขออนุมัติ) Link Download 

3. เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลาหมายเลข 2 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลา Link Download 

4. เอกสารแนบขอเบิกค่าล่วงเวลา 2 หลักฐานขอเบิกค่าOT Link Download 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) Link Download 

6. ตารางปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) Link Download 

การออกใบเสร็จรับเงินของโครงการ

1. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ(CoE)

ภาษาไทยชื่อ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ภาษาอังกฤษName : Center of Excellence in Materials Science and Technology

Address : Faculty of Science, Chiang Mai University, 239 Huaykaew Rd, Tambon Su Thep, AmphoeMueang

Chiang Mai Chiang Mai 50200

ใบเสร็จรับเงิน ให้ลงวันที่ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

หรืออาจจะมีการขยายเวลา 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานโครงการและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาแล้ว

 

2. โครงการการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้าทางวัสดุศาสตร์สู่นวัตกรรมกรรมวัสดุฐานความรู้ (Basic Research Fund)

ภาษาไทยชื่อ:  การพัฒนางานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้าทางวัสดุศาสตร์สู่นวัตกรรมฐานความรู้

ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 

ภาษาอังกฤษName: Development of Frontier Basic Research in Materials Science for Knowledge-based Innovations

Address:  Faculty of Science, Chiang Mai University,239 Huaykaew Rd, TambonSuThep, AmphoeMueang

Chiang Mai, Chiang Mai 50200

ใบเสร็จรับเงิน ให้ลงวันที่ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

 

3. โครงการเครือข่ายขั้นแนวหน้าระดับโลกเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยด้านวัสดุศาสตร์ (Global Partnership)

ภาษาไทยชื่อ:  โครงการเครือข่ายขั้นแนวหน้าระดับโลกฯ ด้านวัสดุศาสตร์ (B16F640001)

ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 

ภาษาอังกฤษName: Frontier Global Partnership in Materials Science (B16F640001)

Address: Faculty of Science, Chiang Mai University, 239 Huaykaew Rd, TambonSuThep, AmphoeMueang Chiang Mai,

Chiang Mai 50200

ใบเสร็จรับเงิน ให้ลงวันที่ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0994000423179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu