โครงการ Basic Research

โครงการ การพัฒนางานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้าทางวัสดุศาสตร์สู่นวัตกรรมฐานความรู้ ประจำปี 2564  (Basic Research Fund)

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ การพัฒนางานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้าทางวัสดุศาสตร์สู่นวัตกรรมฐานความรู้ ( Development of Frontier Basic Research in Materials Science for Knowledge-based Innovations )   
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม เป็นหัวหน้าโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปีงบประมาณ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 13,100,000 บาท

 

(1) แนวปฏิบัติ Basic Research 64 (MSRC) Download

(2) แนวทางการใช้เงิน Basic Reasearch 64 Download

(3) ฟอร์ม Proposal Basic Research Fund 64 Download

(4) แบบฟอร์มรายงานผล TRL Basic Research Fund 64 Download

(5) ฟอร์ม Progress Report Basic Research 64  Download

(6) เอกสารแนวปฏิบัติค่าเดินทาง Download

(7) เอกสารแนวปฏิบัติค่าทำงานล่วงเวลา Download

(8) เอกสารแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ค่าเลี้ยงอาหาร Download

(9) แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) Download

(10) แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Download

(11) แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จสูญหาย Download

(12) แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Download

(13) ฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ Basic Research 64 Download 

(14) ฟอร์มรายงานการเงิน Basic Research 64 Download

 


การออกใบเสร็จรับเงินของโครงการ

ภาษาไทยชื่อ:  การพัฒนางานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้าทางวัสดุศาสตร์สู่นวัตกรรมฐานความรู้

ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 

ภาษาอังกฤษName: Development of Frontier Basic Research in Materials Science for Knowledge-based Innovations

Address:  Faculty of Science, Chiang Mai University,239 Huaykaew Rd, TambonSuThep, AmphoeMueang

Chiang Mai, Chiang Mai 50200

ใบเสร็จรับเงิน ให้ลงวันที่ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0994000423179

 

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu