ติดต่อเรา : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์


ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร40ปี(scb-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง scb-2 2408/01
Telephone : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Fax : 053 941915
Facebook : msrc.scicmu

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu