โครงการ Postdoc/Postgrad

โครงการเครือข่ายการบ่มเพาะกำลังคนที่มีศักยภาพสูงด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจบีซีจี จากหน่วย บพค. ประจำปีงบประมาณ 2566 (Postdoc/Postgrad)

1. แนวทางการใช้เงิน Postdoc บพค. 66 (ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์)

2. Guidelines for National Postdoc66-EN

3. PPT ประชุมชี้แจง บพค.66

4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

5. ใบสำคัญรับเงิน

6. Form-Progress Report PD PM (รายคน)

7. Form-Progress Report (ภาพรวมโครงการ)

8. Form-Progress Report PD PM (รายคน) Eng version

9. Form-รายงานการใช้เงิน Postdoc บพค.66

 

---------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเครือข่ายการบ่มเพาะกำลังคนที่มีศักยภาพสูงด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจบีซีจี จากหน่วย บพค. ประจำปีงบประมาณ 2567 (Postdoc/Postgrad) 

1. แนวทางการใช้เงิน Postdoc บพค. 67 (ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์)

2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. Form-รายงานการใช้เงิน Postdoc บพค67

5. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-F13Posdoc-ภาพรวม

6. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-F13Posdoc-รายคน

7. Form-Progress Report PD PM (รายคน) Eng version

8. แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์_F13Postdoc-ภาพรวม

9. แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์_F13Postdoc-รายคน

10. Form-Final Report (Postdoc) Eng version

 

 

 

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu