หลักสูตร: แบบฟอร์ม

รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ)

·  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (สำหรับนักศึกษา รหัส 56 – 60) Download

·   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษา รหัส 61 – 65)  Download

·    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (สำหรับนักศึกษา รหัส 66 เป็นต้นไป) Download

 

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนำเสนอผลงานวิชาการ

·  แนวปฏิบัติ 

·   แบบฟอร์มภาษาไทย  Download

·   แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ (English version) Download

·    แบบฟอร์มลดความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา Download

 

คู่มือการส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ Quick Win

·   คู่มือการใช้งานระบบ Quick win (สำหรับนักศึกษา)  Download

·   คู่มือระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ทุน TARA Online Download

 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า Download

Abstract_Nano_template Download

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu