รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมยื่นของบประมาณ Fundamental Fund 2569 – 2571


        

เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมยื่นของบประมาณ Fundamental Fund 2569 – 2571 จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการจัดสรรและบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Fundamental Fund)” อีกทั้งร่วมระดมสมองในการขับเคลื่อนการพัฒนาแผนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพและศักยภาพสำหรับการเตรียมยื่นของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปี 2569-2571 ณ โรงแรม วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่
 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu