รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ประชุมหารือการจัดทําข้อเสนอโครงการภายใต้ The Asia Africa Core-to-Core Program


        

"ประชุมหารือการจัดทําข้อเสนอโครงการภายใต้ The Asia Africa Core-to-Core Program"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ  หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เข้าร่วมบรรยายและแนะนำศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ในการประชุมหารือการจัดทําข้อเสนอโครงการภายใต้ The Asia Africa Core-to-Core Program ซึ่งจัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักวิจัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์จากสถาบัน RIKEN ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยในการพัฒนาด้านวัสดุพลังงานต่างๆ รวมไปถึงเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ