รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        สกสว. เยี่ยมชมผลงานโครงการวิจัยเด่น ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน.


        

"สกสว. เยี่ยมชมผลงานโครงการวิจัยเด่น ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน."
 
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัยเด่น ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ทั้งนี้ ได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการ “โครงการการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้าทางวัสดุศาสตร์สู่นวัตกรรมฐานความรู้ (Basic Research Fund)” ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนวิจัย จำนวน 13,100,000 บาท นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และตามด้วยการนำเสนองานวิจัยคลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านวัสดุชีวภาพและเครื่องมือแพทย์ กลุ่มพอลิเมอร์เฉพาะทาง นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าโครงการฯ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์