รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        สัมมนาพิเศษ "Frontier Research and Innovation in Materials Science and Nanotechnology"


        

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้จัดสัมมนาการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (Special Seminar: Frontier Research and Innovation in Materials Science and Nanotechnology) ณ ห้อง CB1220 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 16.35 น. โดยเป็นกิจกรรมภายใต้หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (International/Interdisciplinary Program) ควบคู่กับ Center of Excellence of Materials and Technology เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนางานวิจัย และขยายเครือข่ายวิจัยและสร้างความร่วมมืองานวิจัยขั้นแนวหน้าและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอทางวิชาการ และเป็นการติดตามความก้าวหน้าด้านงานวิจัยของนักศึกษา

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ รองประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน กล่าวเปิดงานฯ และมี ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ตามด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร 2 ท่าน ดังนี้

- หัวข้อ Integrating AI with Gas Sensors in IoT: Transformative Insights for Smart Device โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หัวข้อ Therapeutic protein- Secretory Leukocytes Protease Inhibitor (SLPI): The novel therapeutic approach and nano-delivery for further clinical applications โดย รศ. ดร. สราวุธ คำปวน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมช่วงบ่าย

กิจกรรมสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ภาคการศึกษา 2/2566 Seminar in Nanoscience and Nanotechnology Program in Nanoscience and Nanotechnology (International Program/Interdisciplinary) มีนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตร จำนวน 14 คนนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของตนเอง