รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567


        

คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 
มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้เข้ารับการเชิดชูเกียรติ มีดังนี้
 
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
 
ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ประจำปี 2566
อาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูพันธ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2566)
 
รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2566
- รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ได้แก่ Mr. YUANSHUAI LIU ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง : Phylogeny, taxonomy and chemical analysis of amanita in northern and northeastern thailand 
โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข และ ดร.จตุรงค์ คำหล้า เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
 
- รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ได้แก่ นายวศิน สมบุตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง : Development of cost-effective and sensitive spectrophotometric detection devices in flow analysis systems for ammonium/ammonia and sulfide/hydrogen sulfide determinations 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทินกร กันยานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี และ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์