บุคลากร : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์
Email: sphanichphant@gmail.com
อาจารย์ ดร. โรเบิร์ต มอลลอย

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
อาจารย์ ดร. โรเบิร์ต มอลลอย
Email: bob.chiangmai@gmail.com
ธิติพันธุ์ ทองเต็ม

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ ทองเต็ม
Email: ttpthongtem@yahoo.com
นางสาวสิริภรณ์ โปธา

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสิริภรณ์ โปธา
Email: materialcmu@gmail.com
นางสาววรรณิษา อินต๊ะประสิทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววรรณิษา อินต๊ะประสิทธิ์
Email: nrucmu.materials@gmail.com
นางสาวจินดาพร ชัยศร

นักวิทยาศาสตร์
นางสาวจินดาพร ชัยศร
Email: central.lab.materialscmu@gmail.com
นางสาวยุภาวดี คำอุ่น

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวยุภาวดี คำอุ่น
Email: cmunectec.materials@gmail.com
นายเสกสรร  สอนใจ๋

นักจัดการงานทั่วไป
นายเสกสรร สอนใจ๋
Email: prmaterialscmu@gmail.com
ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu