โครงการ Global Partnership

โครงการ Global Partnership ปี2564

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแผนงานเครือข่ายขั้นแนวหน้าระดับโลกเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยด้านวัสดุศาสตร์
ภายใต้แผนงานสำคัญ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2564   จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เป็นเงินทั้งสิ้น 19,856,100 บาท
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564)

แผนการดำเนินงานโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2564       

ลำดับ กิจกรรม พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
    ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1.

สัญญาทุนมีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 63 – 30 พฤศจิกายน 64   P                            
2. เซ็นสัญญาทุนกับ บพค. แล้วเสร็จ        P                      
3. เซ็นสัญญารับทุนโครงการย่อยโครงการย่อย GP64        P                      
4. จัดทำแนวทางการใช้เงินโครงการย่อย GP64        P                      
5. จัดทำแนวปฏิบัติโครงการย่อย GP64        P                      
6. บพค.สอวช. เบิก-จ่ายเงินงวดที่ 1 (50%) ให้โครงการ        P                      
7. ส่งแบบรายงานความก้าวหน้า Global Partnership ปี 2564 และแจ้งกำหนดการส่งรายงานให้นักวิจัยทราบ            P                  
8.

ศูนย์ฯ ได้รับการโอนเงินงวดที่ 1 (50%) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           P                  

9.

ศูนย์ฯ โอนเงินดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1 (50%)  ให้โครงการย่อยทั้ง 40 โครงการ            P                  

10.

นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า Global Partnership ปี 2564 ให้ศูนย์ฯ             P                  
11. รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้า            P                  
12. เรียกตรวจใบเสร็จจากนักวิจัยภายใต้โครงการ ครั้งที่ 1 (9 เดือน)                   P            
13. ดำเนินการส่งมอบรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ให้ทุน บพค.-สอวช. รูปแบบเอกสาร 7 ชุด และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 1 ชุด                              
14. บพค.-สวอช. โอนเงินงวดที่ 2 (45%)  ให้โครงการ                              
15. ศูนย์ฯ โอนเงินดำเนินงานโครงการ งวดที่ 2 (30%)  ให้โครงการย่อยทั้ง 40 โครงการ                              
16. นักวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ศูนย์ฯ                         15      
17. เรียกตรวจใบเสร็จจากนักวิจัยภายใต้โครงการ ครั้งที่ 2 (ทั้งหมด 12 เดือน)                        30      
18. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้ทุน (บพค.-สอวช.)                           31    
19. บพค.-สวอช. โอนเงินงวดสุดท้าย (5%)  ให้โครงการฯ                              
20.  ศูนย์ฯ โอนเงินดำเนินงานโครงการ งวดที่ 3 (20%) (40 โครงการ) ให้โครงการย่อยที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบผลงานครบถ้วนตามระบุในสัญญาทุนแต่ละโครงการย่อย                                 
                                 
                                 

 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

1. แนวปฏิบัติ โครงการ Global Partnership Link Download

2. แนวทางการใช้เงิน โครงการ Global Partnership Link Download

3. ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าฯ GP64 Link Download

4. ใบสำคัญรับเงิน Link Download

5. แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสด Link Download

6. แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) Download

7. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Download

8. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จสูญหาย Download

9. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Download

 

การออกใบเสร็จรับเงินของโครงการ

ภาษาไทยชื่อ:  โครงการเครือข่ายขั้นแนวหน้าระดับโลกฯ ด้านวัสดุศาสตร์ (B16F640001)

ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 

ภาษาอังกฤษName: Frontier Global Partnership in Materials Science (B16F640001)

Address: Faculty of Science, Chiang Mai University, 239 Huaykaew Rd, TambonSuThep, AmphoeMueang Chiang Mai,

Chiang Mai 50200

ใบเสร็จรับเงิน ให้ลงวันที่ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0994000423179

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu